Innkalling – Årsmøte i Brøttum Bygdeutvalg

Det innkalles med dette til årsmøte i Brøttum Bygdeutvalg.

Årsmøtet avholdes i veltsalen på Brøtheim onsdag 10. april 2024 kl 19.00 – 20.00.

Dagsorden;

1. Velkommen og godkjenning av innkalling
2. Registrering av frammøtte og antall stemmeberettigede 3. Valg av møteleder
4. Valg av referent
5. Valg av 2 møtedeltakere til underskrift av protokoll
6. Behandle årsmelding
7. Behandle revidert regnskap
8. Velge styremedlemmer
9. Valg av styreleder
10. Valg av revisor
11. Innkomne saker
12. Åpen post og info

Av Brøttum Bygdeutvalgs vedtekter fremgår blant annet følgende;

«Styret innkaller til årsmøte med 1 måneds varsel og med opplysning om dagsorden. Kunngjøring skjer gjennom nettstedet www.brottum.no. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styre i hende 2 uker før årsmøtet.

Alle innbyggere i Brøttum har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som står på dagsorden. Stemmerett har de som er tilstedeværende på årsmøtet. Sakene avgjøres med alminnelig flertall.»

Årsmøtepapirer legges ut på brottum.no senere.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes bygdeutvalget@brottum.no innen 07. april 2024.

Vedtekter og Stiftelsesdokument: 

Stiftelsesdokument

Vedtekter

Med hilsen Brøttum Bygdeutvalg;
Jan Erik Mæhlum
Lisa Espegard
Ingvild Vestheim
Håvard Freng
Nils Einar Mæhlum
Andrè Bjugstad